{{ shopProduct.Name }}
+
_
Delni znesek:

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator natečaja »Granfluencerji« (v nadaljevanju »natečaj«) je Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (v nadaljevanju »organizator«).

Organizator izvede natečaj skupaj s so-organizatorjem (April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana).

 • 2. člen: NAMEN

Organizator objavlja natečaj v namene spodbujanja medgeneracijskega povezovanja, odpiranja nove tržne skupine gostov ter promocije turistične destinacije.

 • 3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v akciji ne morejo sodelovati. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik nagradne igre in se z njimi strinja.

Sodelovanje v natečaju poteka preko spletne strani https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/granfluencer in družbenega omrežja Instagram. Poleg objave na naveden spletnem mestu se natečaj komunicira in oglašuje tudi v drugih medijih.


V natečaju udeleženci sodelujejo v 2 fazah:

FAZA 1: Prijava na natečaj

Interesenti, stari 60 let ali več, se prijavijo na natečaj na podstrani kampanje https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/granfluencer. Prijavijo jih lahko tudi drugi, z njihovim privoljenjem. Poleg osebnih podatkov morajo ob prijavi obvezno navesti, katere teme jih zanimajo ter zakaj, bi bili primerni za granfluencerje. Če še nimajo svojega profila na Instagramu, ga odprejo.

Prijave so odprte od 7. 6. 2021 do vključno 15. 8. 2021.


FAZA 2: Natečaj

Med vsemi prijavljenimi bomo izbrali največ 50 ženskih in moških, ki bodo sodelovali v natečaju in se potegovali za naziv granfluencer. Izbor bo izvedla komisija glede na najbolj relevanten odgovor na vprašanje »Napišite, zakaj bi bili ravno vi kul granfluencer*:«, ki so ga napisali ob prijavi.

 

Koraki natečaja za udeležence:

 1. po želji se lahko udeležijo brezplačnega 1,5 urnega spletnega tečaja Instagrama v organizaciji zavoda Simbioza https://simbioza.eu/, na katerem jim mladi prostovoljci predstavijo Instagram na začetnem ali nadaljevalnem nivoju
 2. na dom prejmejo influencer paket: mineralno vodo Donat in izdelek Kozmetike Afrodita (paket je tema njihove prve objave na Instagramu)
 3. sledijo nalogam za objave na Instagramu

Natečaj (objavljanje sodelujočih kot aktivacija na Instagramu) poteka od 12. 7. 2021 do vključno 1. 9. 2021.

 

 • 4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja natečaja prekliče svoje sodelovanje v natečaju tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@april8.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz natečaja.

 • 5. člen: IZBOR IN RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV

Med 50 sodelujočimi v natečaju bo komisija izbrala 1 najuspešnejšega/najuspešnejšo (po lastni presoji) ter mu/ji podelila zmagovalni naziv: Granfluencer Rogaške Slatine (v nadaljevanju: granfluencer/granfluencerka).

Izbor bo potekal od 2. 9. 2021 do vključno 7. 9. 2021. Granfluencer/granfluencerka bo objavljen na spletni strani https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/granfluencer ter obveščen/-a po elektronski pošti v 7 dneh po izboru tj. do 14. 9. 2021.

Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje izbor granfluencerja/granfluencerke. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu so-organizatorja.

Granfluencer/granfluencerka izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka na spletnih straneh organizatorja, na Facebook in Instagram straneh ali v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval/-a plačila ali odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

 • 6. člen: KOMISIJA

Komisijo za izbor zmagovalcev sestavljajo:

 • Darja Štukelj Rus (April 8 d.o.o.) – predsednica komisije
 • Lara Burkat (April 8 d.o.o.) – članica komisije
 • Lidija Jančič (JZTK Rogaška Slatina) – članica komisije

 

 • 7. člen: NAGRADE

Granfluencer/granfluencerka bo za nagrado prejel/-a:

1 x VIP oddih v Rogaški Slatini za dve osebi, ki vključuje 2 x nočitev z zajtrkom za 2 osebi v Atlantida Boutique hotelu.

 

 • 8. člen: KORIŠČENJE NAGRADE

Granfluencerji lahko nagrado koristijo do konca oktobra 2021. Za točen termin se dogovorijo z organizatorji natečaja, ki uskladi termine med granfluencerji in ponudniki na destinaciji.

Če granfluencer v roku desetih dni po datumu poslanega poziva ne predloži želenih terminov za koriščenje nagrade, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa bo ostala nepodeljena.

Če nagrajenec nagrado odkloni, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na to nagradno igro. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

 

 • 9. člen: OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV

Obveznosti granfluencerjev v povezavi z nagrado:

 • Objave na Instagramu – minimalno 3 objave in minimalno 10 Storyjev.
 • Posredovanje fotografij organizatorju, ki jih lahko le-ta uporablja naprej v promocijske namene.
 • Pri objavah uporabijo ključnike kampanje #granfluenceRS #visitrogaskaslatina #ifeelsLOVEnia #mojaslovenija.
 • V objavah označijo ponudnike na destinaciji, ki so vključeni na fotografiji.
 • Prenos naslednjih avtorskih pravic neodplačno na Slovensko turistično organizacijo (STO) in JZTK Rogaška Slatina: pravica distribuiranja, pravica reproduciranja, pravica javnega prikazovanja, pravica predelave in pravica dajanja na voljo javnosti (natančne določbe so zapisane v razpisu STO na povezavi https://www.slovenia.info/uploads/razpisi/javni_razpis_VD_2021/Javni_razpis_za_sofinanciranje_vodilnih_destinacij_2021-_razpisna_dokumentacija.pdf, priloga 2 »Dogovor o prenosu materialnih avtorskih pravic«, stran 84).

 

 • 10. člen: PRIJAVA NAGRADE DAVČNEMU ORGANU

Če vrednost nagrade presega 42,00 €, je nagrajenec dolžan posredovati osebne podatke (svojo davčno številko in pristojni davčni urad). V primeru netočnosti podanih osebnih podatkov se smatra, da se nagrajenec odpoveduje nagradi.

Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost izplačevalca – organizatorja tega natečaja. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi in od nagrade odbil vrednost akontacije dohodnine.

Če granfluencer ni rezident Republike Slovenije, za obdavčitev dohodka veljajo pravila iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka. Granfluencer v tem primeru sam ureja plačilo davka.

Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so v breme nagrajenca.

 

 • 11. člen: OBVEZUJOČA PRAVILA

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo natečaja in izročitev nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v natečaju priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji natečaja so v času trajanja natečaja v celoti na vpogled na spletnem mestu www.visit-rogaska-slatina.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja.

V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi natečaj v celoti in ga z ustreznimi popravki ponovi.

 

 • 12. člen: IZKLJUČITEV IZ NATEČAJA

V primeru kršitve navedenih pravil in pogojev o sodelovanju v natečaju si organizator pridržuje pravico, da izključi te osebe iz natečaja brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki bodo sledilce ali všečke kupile ter osebe, ki svojih objav ne bodo na Instagramu objavile same. Tretje osebe jim lahko svetujejo ali pomagajo pri fotografiranju, obdelavi fotografij ipd. dejansko objavo na Instagramu pa mora izvesti udeleženec natečaja sam.

V primeru izključitve sodelovanja iz natečaja se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada ali zahteva nazaj že izročeno nagrado.

 

 • 13. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu nastala zaradi udeležbe v natečaju ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator škodo povzročil naklepno, zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih obveznosti. Organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov.

 

 • 14. člen: PREDČASNA PREKINITEV NATEČAJA

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti natečaj kadar koli brez vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali programski opremi) ali iz pravnih razlogov ni mogoče zagotoviti pravilne izvedbe natečaja. Če se natečaj prekine zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.

 

 • 15. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Uporabnik jo potrdi v sklopu oddaje prijave na natečaj in sicer s pritiskom na gumb: PRIJAVI SE in strinjanjem s splošnimi pogoji natečaja.

Splošni pogoji natečaja vključujejo tudi sledečo izjavo: »Dovoljujem, da JZTK Rogaška Slatina moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe tega natečaja.«

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko udeleženci kadarkoli prekličejo s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@turizem-rogaska.si ali po pošti na JZTK Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke sodelujočih v natečaju, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo natečaja v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o izboru granfluencerjev in podelitvi nagrad,
 • objave granfluencerjev na spletni strani natečaja.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in dostop do njih dovoli izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke,
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov,
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene tega natečaja,
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@turizem-rogaska.si ali na naslovu Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina.
 • posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

 

 • 16. člen: SPREMEMBA PRAVIL

Organizator igre – Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje natečaja, če za to obstajajo vsebinski, komercialni ali tehnični razlogi.

O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

 

 • 17. člen: OSTALE DOLOČBE

V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi natečaja.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z natečajem in izborom zmagovalcev, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence natečaja, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko naslovite na elektronski naslov: info@turizem-rogaska.si

 

 • 18. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani www.visit-rogaska-slatina.si.

 

 • 19. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo natečaja rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Celju.

 

 • 20. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo natečaj korektno izpeljan, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove natečaj. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

 • 21. člen: VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne 7. 6. 2021.

 

Rogaška Slatina, 7. 6. 2021

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Doživite Rogaško Slatino

Bodite obveščeni

Prijavite se na naše e-novice in ne zamudite nobene novosti v Rogaški Slatini.