{{ shopProduct.Name }}
+
_
Delni znesek:

Projekt: Aktivacija Obsotelja

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projektni partnerji:
SMUČARSKI KLUB ROGAŠKA
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA

Projekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 194.931,28 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR. Razliko v višini 94.931,28 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.
Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;«
 • Ukrep: »4.1: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijska povezovanja in zdravega življenjskega sloga;«
 • Cilj: »4.1.2: Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog.«

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostavljati pogoje za aktivnosti zdravega življenjskega sloga; izboljšati pogoje življenja lokalnega prebivalstva; spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje; osveščati o pomenu zdravega življenjskega sloga in vseživljenjskega učenja; spodbujati vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje; razvijati novo »zeleno« ponudbo območja in oblikovati nove turistične produkte; ohranjati visoko kakovost podeželskega območja kot turistične destinacije; preprečevati negativne vplive na okolje.

Povzetek:
Namen operacije »Aktivacija Obsotelja« je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega povezovanja. Aktivnosti operacije so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici in preko delavnic za izboljšanje kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije tudi v spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga na celotnem območju Obsotelja in Kozjanskega.

Cilji:

 • vzpostaviti pogoje za aktiven življenjski slog;
 • omogočiti večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;
 • vplivati pozitivno na okolje in okoljsko osveščenost;
 • podpirati trajnostni (turistični) razvoj območja.

Čas izvajanja aktivnosti:

 • 1. 1. 2021 – 30. 9. 2021.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izvedba gradnje – športno-rekreacijski park Kostrivnica;
 • Nakup premične opreme – snežni top;
 • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine;
 • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 • javni športno rekreacijski park Kostrivnica, ki vključuje: ureditev novega otroškega igrišča, ureditev novega igrišča za odbojko na mivki, obnovo obstoječega igrišča za mali nogomet, vključno z vgradnjo umetne trave in zamenjavo obstoječih svetil z LED svetili (ukrep URE), ter obnovo obstoječega košarkarskega igrišča, vključno z vgradnjo gumene podlage;
 • nabavljena oprema – snežni top za Smučišča Janina;
 • izvedene učne delavnice (5x) za ranljive skupine, za izboljšanje osnovnih kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije;
 • vključene javnosti.

 

Dokument si lahko naložite tudi v pdf datoteki: Aktivacija Obsotelja (pdf, 547,49 KB)

 

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko
Povezava na spletno stran EU skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja

Doživite Rogaško Slatino

Bodite obveščeni

Prijavite se na naše e-novice in ne zamudite nobene novosti v Rogaški Slatini.