{{ shopProduct.Name }}
+
_
Delni znesek:

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI "NAGRADNA IGRA️ z Atlantida Boutique Hotel"

Na Facebook strani Visit Rogaška Slatina (https://www.facebook.com/visitrogaskaslatina.si) med 18. 3. 2021 in 23. 3. 2021 poteka nagradna igra »NAGRADNA IGRA️ z Atlantida Boutique Hotel«.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »NAGRADNA IGRA️ z Atlantida Boutique Hotel«

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE:

Organizator nagradne igre “NAGRADNA IGRA️ z Atlantida Boutique Hotel“ (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,  Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina, ID za DDV 39063917 (v nadaljevanju »organizator«).

Nagrado podarja podjetje Atlantida Rogaška, d.o.o., ki se predstavlja z imenom Atlantida Boutique Hotel.


2. SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI:

V nagradni igri smejo sodelovati polnoletne fizične osebe - uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so že pridobili svojo davčno številko.

Sodelujoči v dotični nagradni igri ne sme biti pravna oseba in ne sme biti zaposlen ali družinski član zaposlenega v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina in v Atlantida Boutique Hotelu. 

3. NAČIN SODELOVANJA:

V nagradni igri "NAGRADNA IGRA️ z Atlantida Boutique Hotel", ki traja med 18.3.2021 in 23.3.2021, lahko sodelujejo vsi posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena in ki bodo v času od 18.3.2021 do vključno 23.3.2021 upoštevali naslednje pogoje.

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči posameznik:

  • Preko svojega Facebook profila všečkati Facebook stran Visit Rogaška Slatina,
  • preko svojega Facebook profila všečkati Facebook stran Atlantida Boutique Hotel,
  • na svojem Facebook profilu deliti objavo o nagradni igri “NAGRADNA IGRA️ z Atlantida Boutique Hotel” s Facebook strani Visit Rogaška Slatina
  • v komentarju pod objavo o nagradni igri “NAGRADNA IGRA️ z Atlantida Boutique Hotel” na Facebook strani Visit Rogaška Slatina označiti še eno osebo, s katero bi izkoristil prejeto nagrado.

Kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri se šteje tudi strinjanje sodelujočega z navedenimi pravili nagradne igre. Smatramo, da je sodelujoči seznanjen s pravili nagradne igre in se z njimi strinja s tem, ko v nagradni igri sodeluje. 

 

4. ČASOVNI POTEK NAGRADNE IGRE:

Nagradna igra bo potekala v obdobju od 18.3.2021 do 23.3.2021.


5. IZBOR NAGRAJENCA:

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v roku treh dni po zaključku nagradne igre z naključnim žrebom izžrebal nagrajenca in ga razglasil svoji Facebook strani Visit Rogaška Slatina. 

Žrebanje bo izvedeno na naslovu organizatorja v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo bodo sestavljali zaposleni v Javnem zavodu za turizem in kulturo Rogaška Slatina.


6. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA:

Organizator nagradne igre bo nagrajenca takoj po žrebu razglasil v objavi na Facebook strani Visit Rogaška Slatina ga pozval, da se odzove v zasebnem sporočilu na omenjeni Facebook strani in sporoči svoje ime, priimek, domači naslov, kontaktno telefonsko številko, EMŠO in davčno številko.

V kolikor se na poziv v objavi nagrajenec v roku 7 delovnih dni ne odzove, se žreb ponovi in se o prejeti nagradi obvesti novega izžrebanca.

Glede termina koriščenja prejete nagrade se nagrajenec individualno dogovori z s podjetjem, ki nagrado podarja.


7. PREVZEM, PRENOS IN KORIŠČENJE NAGRADE:

Nagrada se nagrajanecu ne podeli, če ta:

  • ne posreduje vseh zahtevanih podatkov, vključno z davčno številko, ali če posreduje napačne podatke,
  • pisno ali ustno izrazi, da se nagradi odpoveduje,
  • ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri,

Nagrade ni mogoče pri organizatorju zamenjati za drugo nagrado.

Veljavnost in možnost koriščenja nagrade: od odprtja hotelov do 28.12.2021.

Vstop v Casino Fontana velja samo za starejše od 18 let.

 

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Organizator z osebnimi podatki nagrajenca ravna skrbno in jih obdeluje skladno s Splošno uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo le za namene izvedbe nagradne igre. Organizator bo pridobljene osebne podatke uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

 

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA:

Organizator ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

  • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,
  • zaradi nedelovanja omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • v drugih primerih višje sile, ki bi onemogočale izvedbo te nagradne igre.

Organizator bo sodelujoče o nastopu morebitnih okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil na spletni strani https://www.facebook.com/visitrogaskaslatina.si.  


10. SPLOŠNE DOLOČBE:

Sodelujoči s svojim sodelovanjem v nagradni igri soglašajo s pravili in pogoji te nagradne igre.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na spletni strani https://www.visit-rogaska-slatina.si/

Če obstaja sum, da je isti posameznik sodeloval v nagradni igri z več različnimi profili na omrežju Facebook, ga ima organizator pravico iz nagradne igre izključiti.

Strogo prepovedujemo uporabo kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo potek nagradne igre, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja si organizator pridržuje pravico, da so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v dotični nagradni igri.

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti izbrane nagrade, lahko organizator nagrado nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči oziroma nagrajenci v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

Organizator si pridržuje tudi pravico, da v primeru nepredvidenih ali bistveno spremenjenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.


11. KONČNE DOLOČBE:

S sodelovanjem v nagradni igri vsi udeleženci sprejemajo zgoraj navedena pravila, splošne pogoje in določbe nagradne igre, ki so objavljene na spletni strani https://www.visit-rogaska-slatina.si/

Pravila začnejo veljati z dnevom pričetka dotične nagradne igre.

Organizator ima pravico do dopolnitev in sprememb omenjenih pravil in splošnih pogojev in se obenem zavezuje, da bo vse morebitne spremembe in/ali dopolnitve objavil na spletni strani https://www.visit-rogaska-slatina.si/

 

V Rogaški Slatini, 18. 3. 2021

 

Doživite Rogaško Slatino

Bodite obveščeni

Prijavite se na naše e-novice in ne zamudite nobene novosti v Rogaški Slatini.